Algemene voorwaarden HouWijs – juli 2021

Download PDF

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus gesloten.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Cursus: cursus, training, workshop, coaching of enige andere fysieke of online bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open cursus: cursus met deelname door individuele cursist(en) en/of cursisten uit verschillende bedrijven en/of organisaties, waarbij data en locatie worden vastgesteld door HouWijs.
 5. Incompanycursus: cursus met deelname door cursist(en) uit dezelfde organisatie waarbij data en locatie in overleg met opdrachtgever worden bepaald.
 6. Voorwaarden: algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke van HouWijs, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door HouWijs uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 1 betekent aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijven open cursus

 1. Inschrijving voor een door HouWijs te verzorgen open cursus kan door opdrachtgever plaatsvinden door het invullen en versturen van het online aanmeldformulier op de website van HouWijs.
 2. Met het versturen van het online aanmeldformulier geeft opdrachtgever zich op voor deelname aan de cursus waarvoor het formulier is verstuurd en bevestigd de algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te accepteren.
 3. HouWijs bevestigt inschrijving per e-mail naar het op het aanmeldformulier opgegeven e-mailadres. Door het verzenden van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.
 4. HouWijs registreert de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst tot het maximale aantal deelnemers van die cursus is bereikt. Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt verstuurt HouWijs aan de opdrachtgever een e-mail met de vraag of hij/zij op de wachtlijst geplaatst wil worden of wil deelnemen aan de eerstvolgende cursus of beide.

 

Artikel 4. Overeenkomst incompanycursus

 1. Voor een incompanycursus zal opdrachtgever een offerte opvragen bij HouWijs. De offerte van HouWijs heeft een aanvaardingstermijn van 30 dagen.
 2. De overeenkomst met betrekking tot een incompanycursus komt tot stand door acceptatie van de volledige offerte. Deze acceptatie dient schriftelijk te gebeuren en voorzien van ondertekening door de opdrachtgever per e-mail (jose@hou-wijs.nl) naar HouWijs te worden verzonden.
 3. De inhoud van de door HouWijs opgestelde offerte geldt als weergave van de overeenkomst.
 4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (de datum van ontvangst door HouWijs geldt als de datum dat de overeenkomst tot stand is gekomen) geldt een (wettelijke) bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn mag de opdrachtgever, zonder opgaaf van reden, de overeenkomst annuleren. Deze annulering dient per e-mail (jose@hou-wijs.nl) kenbaar gemaakt te worden. Na deze 14 dagen wordt de opdracht als definitief beschouwd en treedt de annuleringsregeling (artikel 7) in werking.

 

Artikel 5. Betaling open cursus en incompanycursus

 1. Bij inschrijving voor een open cursus geldt de cursusprijs, zoals deze is vermeld op de website van HouWijs, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. In de cursusprijs van een open cursus zijn de kosten voor het cursusmateriaal, koffie/thee en lunch inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij een incompanycursus is de in de offerte genoemde cursusprijs inclusief cursusmateriaal en exclusief locatiekosten, koffie/thee en lunchkosten, tenzij anders is vermeld.
 4. Indien op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 5. Na inschrijving voor een open cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt HouWijs een digitale factuur, naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres, met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
 6. Betaling door de opdrachtgever dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door HouWijs aangewezen bankrekening.
 7. De cursist kan verzoeken de factuur voor de cursusprijs aan zijn werkgever te verzenden die namens hem kan betalen. De cursist blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld aan HouWijs.
 8. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 9. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor HouWijs voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.
 10. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledig betaling van de cursusprijs door HouWijs is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 

Artikel 6. Annuleringsregeling open cursus door de opdrachtgever en vervanging

 1. Er is een (wettelijke) bedenktermijn van 14 dagen na bevestiging (inschrijving) van de overeenkomst. Binnen deze termijn mag de opdrachtgever, zonder opgaaf van reden, de aanmelding intrekken. Het intrekken van de aanmelding dient per e-mail (jose@hou-wijs.nl) te gebeuren. Na deze 14 dagen wordt de opdracht als definitief beschouwd en treedt de annuleringsregeling in werking zoals beschreven in artikel 6.2 t/m 6.5.
 2. Indien de opdrachtgever door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de cursus, dient dit direct per e-mail (jose@hou-wijs.nl) kenbaar gemaakt te worden.
 3. Bij annulering van de cursus door de opdrachtgever is de volgende annuleringsregeling van toepassing:
 • Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 8 weken voor de geplande eerste cursusdag.
 • Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor de eerste cursusdag wordt 25% van het verschuldigde cursusbedrag (exclusief BTW) in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen vier (4) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Het is in overleg met HouWijs mogelijk om bij de eerst volgende andere groep cursisten aan te sluiten of een vervanger in zijn/haar plaats laten deelnemen aan de cursus, mits de vervanging minimaal een week voor aanvangsdatum van de cursus aan HouWijs wordt meegedeeld. Indien een nieuwe factuur uitgeschreven dient te worden en restitutie dient plaats te vinden wordt hiervoor 100 Euro in rekening gebracht als administratiekosten.
 1. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 2. In het geval er sprake is van restitutie van (een deel) van het cursusbedrag wordt dit bedrag binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarmee het volledige bedrag betaald is.

 

Artikel 7. Verplaatsing cursusdata of annulering incompanycursus door de opdrachtgever

 1. Een cursusdag(deel) van een incompanycursus kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
 4. Een verplaatst cursusdag(deel) van een incompanycursus kan maximaal 6 maanden na de oorspronkelijk geplande laatste cursusdag opnieuw worden gepland.
 5. Voor het verplaatsen van een cursusdag(deel) door opdrachtgever van een incompanycursus wordt opdrachtgever 100 Euro administratiekosten in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten ontvangt de opdrachtgever tezamen met de bevestigingsbrief van de gewijzigde data van de cursus.
 6. Bij annulering van de incompanycursus door de opdrachtgever is de volgende annuleringsregeling van toepassing:
 • Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een incompanycursus is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 8 weken voor de geplande eerste cursusdag.
 • Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor de eerste cursusdag wordt 25% van het verschuldigde cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen vier (4) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 8. Inhalen cursusdag(deel)

 1. Indien een cursist, om welke reden dan ook, een dag of dagdeel van een cursus moet missen, biedt HouWijs de mogelijkheid om deze dagdelen in te halen bij de eerstvolgende cursus die wordt georganiseerd.
 2. Een verzoek voor het inhalen van een dag of dagdeel dient per e-mail (jose@hou-wijs.nl) bij HouWijs te worden ingediend.
 3. Voor het inhalen van een dag of dagdeel wordt u 100 Euro administratiekosten in rekening gebracht. De factuur voor deze kosten ontvangt u tezamen met de bevestigingsbrief van de gewijzigde data van de cursus.

 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging door de cursist en/of opdrachtgever

 1. In geval de cursist na aanvang van een cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de cursus zal deelnemen, is de cursist/opdrachtgever het volledige bedrag voor de cursus verschuldigd. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus kan geen plaatsvervanger worden

 

Artikel 10. Annulering, uitstel en weigering door HouWijs

 1. HouWijs houdt zich het recht voor een cursus te annuleren of uit te stellen indien daartoe voldoende reden wordt geacht. HouWijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. HouWijs verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk één week voor aanvang van de cursus aan de deelnemers bekend te maken, tenzij er sprake is van overmacht, zoals ziekte van de docent. In geval van overmacht verplicht HouWijs zich de annulering zo snel mogelijk bekend te maken.
 2. HouWijs is gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent.
 3. Bij annulering door HouWijs wordt het eventueel reeds betaalde cursusbedrag volledig terugbetaald op de rekening waarmee ook betaald is.
 4. Indien mogelijk biedt HouWijs de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruikt maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
 5. Eveneens heeft HouWijs om haar moverende redenen het recht een cursist voor aanvang van de cursus te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig aan HouWijs betaalde bedrag.
 6. HouWijs behoudt zich het recht voor om een cursist de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke invloed heeft op het leerproces van de overige cursisten. In dit geval wordt het cursusgeld niet terugbetaald aan de cursist/opdrachtgever.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. HouWijs is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van HouWijs of de annulering van de cursusovereenkomst door HouWijs.
 2. Indien HouWijs op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 12. Certificering en accreditatie

 1. Een cursist heeft recht op een certificaat van deelname, in geval accreditatie is toegewezen aan de betreffende cursus en, bij 100% aanwezigheid en aantoonbaar de huiswerkopdrachten voor elke cursusdag (dit wordt afgetekend) te hebben uitgevoerd, dat ter beoordeling van de docent.
 2. Accreditatie is aangevraagd bij KNGF (voor fysiotherapeuten voor het algemeen register) en StADAP (voor ergo- en oefentherapeuten). HouWijs stelt na toekenning van de accreditatie KNGF dan wel StADAP op de hoogte van de presentie bij de cursus, waardoor KNGF dan wel StADAP zorg dragen voor het bijschrijven van de accreditatiepunten. Indien geen KNGF-relatienummer of KP-nummer is doorgegeven, gaat HouWijs ervanuit dat de cursist niet staat ingeschreven in het register en niet hoeft te worden aangemeld.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door HouWijs voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HouWijs is de cursist/opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmaterialen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 1. Informatie die door cursisten wordt ingebracht, inclusief maar niet beperkt tot informatie over en beeldmateriaal van patiënten, zal door HouWijs vertrouwelijk worden behandeld. Tevens zal HouWijs aan de andere cursisten die toegang hebben tot deze informatie verzoeken deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
 2. Indien de cursist informatie over en/of beeldmateriaal van een patiënt inbrengt, is de cursist verplicht schriftelijk toestemming te vragen aan de patiënt of diens vertegenwoordiger om dit materiaal voor educatieve doeleinden te mogen gebruiken.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen en dergelijke van HouWijs en overeenkomsten tussen HouWijs en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de plaats of het arrondissement waar HouWijs staat ingeschreven, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Artikel 16. Administratie en communicatie

HouWijs is bereikbaar via het e-mailadres jose@hou-wijs.nl en telefonisch via het telefoonnummer op de website. De binnengekomen e-mails worden uiterlijk binnen 1 week per e-mail beantwoordt. Bij vragen die een langere/ uitgebreidere verwerkingstijd nodig hebben, wordt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van ontvangst verzonden en een indicatie waarin het door HouWijs mogelijk geacht wordt om de e-mail voldoende te kunnen beantwoorden.

 

 

Disclaimer

De inhoud van de cursussen van HouWijs is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. HouWijs en eventuele docenten die voor HouWijs werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die ontstaat door het deelnemen aan cursus van HouWijs of toepassing van de in de cursus gepresenteerde kennis en inzichten. Deelname aan een cursus van HouWijs geschiedt voor eigen rekening en risico.

HouWijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van annulering. Het aantal te behalen accreditatiepunten dat op de website van HouWijs benoemd staat kan door de desbetreffende organisatie (te weten KNGF en StADAP) worden gewijzigd.

 

Indien u over bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met:

 

HouWijs

José Gernaat

jose@hou-wijs.nl

06-39865616

 

 

Juli 2021