Privacyverklaring HouWijs

(juli 2021)

HouWijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HouWijs richt zich op het geven van onderwijs over houdingsproblematiek aan ergo-, fysio- en oefentherapeuten die werkzaam zijn in de langdurige zorg, zoals ouderen- en gehandicaptenzorg.

 

Contactgegevens van HouWijs:

https://hou-wijs.nl/

jose@hou-wijs.nl

+31639865616

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HouWijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatienummer KNGF of nummer kwaliteitsregister paramedici

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HouWijs verzamelt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over cursisten, opdrachtgevers en/of websitebezoekers.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jose@hou-wijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HouWijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld het maken van een presentielijst, de cursisten te e-mailen over de data en locatie van de cursus of het huiswerk of afhandelen van de betaling voor de overeenkomst.
 • Te informeren over relevante nieuwe informatie (zoals blogs en tips) en te informeren over nieuwe diensten en cursussen.
 • Accreditatiepunten toe te kennen, hiervoor worden gegevens gedeeld met St.ADAP en/of KNGF.

 

Grondslagen waarop persoonsgegevens worden verwerkt:

 • HouWijs heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
 • De verwerking van gegevens door HouWijs is noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.
 • De gegevens worden verwerkt omdat HouWijs dit wettelijk verplicht is.

Geautomatiseerde besluitvorming

HouWijs maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HouWijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HouWijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HouWijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van HouWijs (hou-wijs.nl) gebruikt functionele cookies (voor WordPress) om de website goed te laten werken en analytische cookies (Google Analytics) voor statistiek met betrekking tot websitegebruik, bijvoorbeeld hoe vaak een pagina bezocht wordt. Hou-wijs.nl verzamelt geen persoonsgegevens via cookies. Hou-wijs.nl plaatst geen tracking cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HouWijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jose@hou-wijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HouWijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HouWijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jose@hou-wijs.nl