Klachtenregeling HouWijs                     (juli 2021)

 

HouWijs streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening en tevreden cursisten en opdrachtgevers. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Uw klachten en opmerkingen kunt u dan aan HouWijs voorleggen. HouWijs probeert dan met u tot een oplossing te komen. HouWijs hanteert hiervoor deze klachtenregeling:

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus gesloten.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Cursus: cursus, training, workshop, coaching of enige andere fysieke of online bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een cursus gericht aan HouWijs met het verzoek een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager: cursist of opdrachtgever die een schriftelijke klacht indient bij HouWijs.

Klachtenfunctionaris: onafhankelijke beoordelaar van klachten betreffende HouWijs en haar cursussen.

 

2. Ontvankelijkheid

Een klacht wordt als ontvankelijk beoordeeld indien:

  • deze door klager schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na afloop van de cursus waarop de klacht betrekking heeft op het e-mailadres jose@hou-wijs.nl onder vermelding van klacht en
  • deze wordt ingediend door cursist en/of opdrachtgever.

 

3. Privacy en vertrouwelijkheid

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De klachten worden geregistreerd door HouWijs en voor een periode van 3 jaar bewaard. In de klachtenadministratie worden de volgende gegevens opgenomen: gegevens klager (naam, straat, huisnummer, postcode en plaats, e-mailadres), klacht, toelichting klacht, correspondentie over de klacht (e-mails), onderzoeksgegevens betreffende de klacht, eindoordeel klacht. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht en daarna uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

 

4. Procedure

  • Nadat de klacht schriftelijk bij HouWijs is ingediend verstuurt HouWijs binnen 5 werkdagen een e-mail naar klager (op het e-mailadres waarmee de klacht is verstuurd) dat de klacht door HouWijs is ontvangen.
  • HouWijs onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat HouWijs dit schriftelijk en gemotiveerd aan klager weten binnen 5 werkdagen.
  • Is de klacht wel ontvankelijk, dan heeft HouWijs maximaal 4 weken de tijd om deze te onderzoeken en te beoordelen. HouWijs zal binnen deze 4 weken met klager e-mailen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties. Mocht HouWijs meer tijd nodig hebben voor het onderzoek dan de genoemde 4 weken, wordt klager hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld middels een e-email. Deze e-mail bevat tevens een toelichting op de reden van uitstel en een indicatie wanneer HouWijs verwacht uitsluitsel te geven.
  • Indien bovenstaande uitkomst niet tot tevredenheid leidt is er binnen 2 maanden na de uitspraak een beroepsmogelijkheid bij de klachtenfunctionaris van HouWijs, te weten Yvonne Michies, te bereiken via info@motive-adviesbureau.nl. De klachtenfunctionaris neemt in de regel binnen vier weken na ontvangst van uw klacht een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. HouWijs beschouwt het oordeel van de klachtenfunctionaris als bindend en zal de uitkomst hiervan zo snel mogelijk afhandelen.